ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

ข้อมูล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ,ที่เที่ยวจันทบุรี   ,เที่ยวยอดฮิตจันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ,ที่เที่ยวจันทบุรี   ,เที่ยวยอดฮิตจันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ,ที่เที่ยวจันทบุรี   ,เที่ยวยอดฮิตจันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ,ที่เที่ยวจันทบุรี   ,เที่ยวยอดฮิตจันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ,ที่เที่ยวจันทบุรี   ,เที่ยวยอดฮิตจันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ก่อตั้งตามพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2524 เพื่อให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตพื้นที่ดินชายทะเลศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้ดำเนินการศึกษาพัฒนาอาชีพตลอดจน การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศน์วิทยาเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของราษฎร การดำเนินงานดังกล่าวของศูนย์ฯ คุ้งกระเบนประสบความสำเร็จเรื่อยมาเป็นลำดับและเป็นที่ยอมรับของราษฎรบริเวณพื้นที่โครงการนำไปปฏิบัติ แต่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนมิได้พึงพอใจหรือหยุดนิ่งเพียงเท่านี้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯมีความประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน จึงมีการให้บริการศึกษาดูงานในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ แก่หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน เกษตรกรและประชาชนที่สนใจทั่วไป โดยการศึกษาดูงานจะได้รับความรู้ทางวิชาการสาขาต่างๆแบบหลากหลายจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ ที่เรียกว่า"ONE STOP SERVICE" นอกจากจะได้รับความรู้ทางวิชาการที่คุ้มค่า และสามารถนำไปปฏิบัติ หรือประกอบอาชีพได้ผู้ศึกษาดูงานยังได้รับความเพลิดเพลินไม่เคร่งเครียด และได้พบเห็นสิ่งที่สวยงาม เนื่องจากพื้นที่ศึกษาดูงานเป็นรูปแบบ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต(LIVE MUSIUM)"ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯได้ดำเนินการจัดศึกษาดูงานแบบผสมผสานตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการจัดศึกษาดูงานในรูปแบบ "การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา (Development Tour)" บริการแก่ผู้ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา จะมีจุดศึกษาดูงานทั้งสิ้น 15 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 ระบบชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเล
จุดที่ 2 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ
จุดที่ 3 งานบริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ
จุดที่ 4 งานวิชาการเกษตร
จุดที่ 5 โครงการลดผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยการทำปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง
จุดที่ 6 สวนรุกขชาติชายหาดแหลมเสด็จ
จุดที่ 7 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
จุดที่ 8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร 6
จุดที่ 9 ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
จุดที่ 10 งานสาธิตการเลี้ยงปลาในกระชังอ่าวคุ้งกระเบน
จุดที่ 11 งานปศุสัตว์
จุดที่ 12 เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายหาด
จุดที่ 13 เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
จุดที่ 14 งานสาธิตการเลี้ยงกุ้งระบบปิด
จุดที่ 15 การเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม

ป้ายนำทาง 


อ้างอิง แหล่งที่มา http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/index_1
guide รีสอร์ทดัง
update 2012-11-18 23:08:08
 ที่เที่ยวจังหวัดจันทบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดจันทบุรี
ผู้ชม 2,824


LINE it! for ReviewThaiTravel.com

แผนที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ขอเส้นทางผ่าน Google Map

สถานที่ใกล้เคียง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้คนพูดถึง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รีวิว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ถ้าคุณรู้จัก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ,เขียนรีวิวให้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สิ เพราะ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะขึ้นแสดงในหน้าแรกทันที ที่คุณเขียนรีวิว