ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

ข้อมูล ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย,ที่เที่ยวเลย   ,เที่ยวยอดฮิตเลย
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย,ที่เที่ยวเลย   ,เที่ยวยอดฮิตเลย
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย,ที่เที่ยวเลย   ,เที่ยวยอดฮิตเลย
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย,ที่เที่ยวเลย   ,เที่ยวยอดฮิตเลย
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย,ที่เที่ยวเลย   ,เที่ยวยอดฮิตเลย
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารปูนสามชั้นโดยชั้นแรกเป็นส่วนของสำนักงานส่วนชั้นสองและสามเป็นส่วนของการจัดแสดงโดยมีบันได
ขึ้นทางด้านหน้าไปยังชั้นสอง

การจัดแสดงภายใน :
การจัดแสดงนิทรรศการภายในศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย ประกอบด้วย
1. ห้องชมวิดีทัศน์ เป็นห้องฉายวิดีทัศน์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติเมืองเลย และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเลย ภายในจัดแสดงภูมิปัญญาผ้าไทเลย จัดแสดงผ้าทอมือ พื้นเมืองไทเลย ทั้งผ้าโบราณและผ้าประยุกต์ที่ประชาชนในจังหวัดร่วมกันบริจาค เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา ในปี พ.ศ. 2547 และมีศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมสมัย ประกอบด้วย มุมแพทย์แผนไทย มุมอาหารพื้นบ้าน และมุมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท มีบริการยืมหนังสือและซีดี
2. ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อยู่ชั้น 2 ของอาคาร เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตามเทศกาลและเหตุการณ์ตามวันและประเพณีที่สำคัญ แสดงแผนที่การท่องเที่ยวในจังหวัดเลย นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตชาวเลยในอดีต แสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต
พระพุทธรูเก่าแก่ รูปจำลองพระธาตุศรีสองรัก รูปจำลองอาคารศูนย์วัฒนธรรม
3. ห้องเบิ่งเมืองเลย เป็นห้องแสดงนิทรรศการถาวรของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย ประกอบด้วยเรื่องราวต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ประวัติการตั้งเมืองเลย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านแฮ่
ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยน้ำหมานและอยู่ใกล้กับแม่น้ำเลย มีผู้คนเพิ่มมากขึ้น สมควรจะได้ตั้งเป็นเมืองเพื่อประโยชน์ในการปกครองอย่างใกล้ชิด จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นเมือง เรียกชื่อตามนามของแม่น้ำเลยว่า " เมืองเลย"
- แสดงเรื่อง ไดโนเสาร์ ที่พบบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ซึ่งนักธรณีวิทยา สันนิษฐานว่า อยู่ในยุคครีเทเซียตอนต้น(ประมาณ 120 ล้านปี) จัดแสดงโดยภาพวาดประกอบคำบรรยาย
- แสดงเครื่องมือโบราณ ได้แก่เครื่องมือหินในยุคต่างๆ
- แหล่งแร่ที่ค้นพบในบริเวณจังหวัดเลย ได้แก่ แร่ทองคำ แร่ทองแดง ตะกั่ว พลวง แกรไฟต์ และอื่นๆ
3.2 มุมชาติพันธุ์ จัดแสดงภาพของชาวไทเลยเผ่าต่างๆ ประวัติความเป็นมาการดำรงชีวิต การสร้างที่อยู่อาศัย ประเพณีและความเชื่อ จัดแสดงโดยภาพ หุ่นจำลอง ประกอบคำบรรยาย ซึ่งมีเผ่าที่สำคัญได้แก่
- ชาวไทยดำ อพยพมาจากบริเวณเมืองแถง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อประมาณ พ.ศ. 2467 และมาตั้งบ้านเรือนที่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน ซึ่งไทดำมีการละเล่นคือ การเล่นแซปาง
- ชาวไทพวนอพยพมาตั้งหลักแหล่งที่บ้านบุฮมและบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองเตาไห หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- ชาวไทไต้ได้อพยพจากภาคอีสานเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดเลยส่วนใหญ่มาจาก จังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานี ยโสธร โดยได้อพยพเข้ามาเมื่อปีพุทธศักราช 2506 และมีจำนวนเพิ่มขึ้น ในปีพุทธศักราช 2508 จะพบชาวไทไต้จำนวนมากที่กิ่งอำเภอเอราวัณ
- ชาวไทเลย อพยพมาจากทางตอนเหนือของอาณาจักรสุโขทัย สืบเชื้อสายมาจาก หลวงพระบาง ตั้งเมืองเซไล เขตอำเภอวังสะพุงพ.ศ. 2396 ต่อมาอพยพมาตั้งบริเวณบ้านแฮ่ อำเภอเมืองเลย พิธีกรรมที่สำคัญของชาวไทเลยคือ พิธีเสียเคราะห์
3.3 แสดงเครื่องแต่งกายของชาวไทเลย จัดแสดงโดยหุ่นจำลองประกอบคำอธิบาย
3.4 แสดงวิถีชีวิตชาวไทเลย แสดงโดยหุ่นจำลองบ้านเรือนและคำบรรยาย
3.5 แสดงศิลาจารึกวัดห้วยห่าว ศิลาจารึกวัดศรีสองรัก
3.6 จัดแสดงเรื่องปูชณียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวไทย-ลาว คือ พระธาตุศรีสองรัก
3.7 จัดแสดงเรื่อง วรรณกรรมใบลาน
3.8 จัดแสดงเรื่องบายศรีสู่ขวัญ กระทงบูชาพระธาตุศรีสองรัก และการแต่งกายผีตาโขน
3.9 จัดแสดงเรื่องราวและประวัติของบุคคลสำคัญของเมืองเลย ได้แก่
- หลวงปู่แหวน สุจินโน -หลวงปู่หลุย จันทสาโร
- หลวงปู่ชอบ ฐานสโม -หลวงปู่ศรีจันทร์ วณนาโก
- นายสาร สาระทัศนานันท์ -พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก
- นายคำป่วน สุวงษา -อาจารย์สังคม ทองมี
4. อาคารแพทย์แผนไทย อยู่บริเวณข้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมด้านทิศใต้ เป็นสถานที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้คงอยู่ต่อไป
5. ห้องสมุดวัฒนธรรม อยู่ชั้น 1 ของอาคาร มีหนังสือเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้บริการค้นคว้า
และยืมได้
6. ห้องสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ชั้น 1 ของอาคาร เป็นสำนักงาน เพื่อให้บริการติดต่อประสานงานและการศึกษาค้นคว้า


ป้ายนำทาง 


อ้างอิง แหล่งที่มา http://www.museum.msu.ac.th/webMuseum2/museum/data
guide ฮาเล็ม ฮาเล็ม
update 2013-12-11 22:53:53
 ที่เที่ยวจังหวัดเลย   ที่เที่ยวจังหวัดเลย
ผู้ชม 2,005


LINE it! for ReviewThaiTravel.com

แผนที่ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย

ขอเส้นทางผ่าน Google Map

สถานที่ใกล้เคียง ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย

ผู้คนพูดถึง ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย

รีวิว ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย

ถ้าคุณรู้จัก ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย ,เขียนรีวิวให้ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย สิ เพราะ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย จะขึ้นแสดงในหน้าแรกทันที ที่คุณเขียนรีวิว