ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (เพชรบูรณ์)

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สถานที่ตั้ง
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือศาลนเรศวร ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๒ ตำบลท่าโรง อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ประวัติความเป็นมา
การก่อสร้างศาลนเรศวรตามพงศาวดารได้กล่าวไว้ว่า ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา เขมร ได้ยกทัพเข้ามากวาดต้อนประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงมีพระบรมราช โองการให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คุมทัพรุดหน้ามาถึงแขวงเมืองวิเชียรบุรี แล้วโปรดให้พระยาศรีถมอรัตน์ เจ้าเมืองวิเชียรบุรีในขณะนั้นเป็นทัพหน้าไปตีทัพเขมรที่เมืองนครราชสีมาให้แพ้พ่ายไป ชาววิเชียรบุรีเห็นว่า สมเด็จพระนเรศวรเคยเสด็จมาเมืองวิเชียรบุรีและทรงปราบกองทัพเขมรให้แตกพ่ายไป จึงได้หล่อพระบรมรูป และสร้างศาลไว้เป็นที่เคารพสักการะและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน เดิมสร้างไว้ที่หน้าสถานีตำรวจภูธร อำเภอวิเชียรบุรี ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน คือ บริเวณสนามบินวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง ห่างที่ว่า การอำเภอวิเชียรบุรีไปทางเหนือประมาณ ๕ กิโลเมตร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์และ พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาต เสด็จแทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเปิดศาลสมเด็จพระนเรศวร เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๒๖

ความสำคัญต่อชุมชน
เป็นสถานที่ประชาชนให้ความเคารพ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ของทุก ๆ ปีจะมีงานบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณรอบ ๆ ศาล นเรศวรได้รับการแตกแต่งปลูกต้นไม้ร่มรื่น สวยงามเป็นสถานที่พักผ่อน ศาลสมเด็จพระนเรศวรมีลักษณะเป็นศาลาทรงไทยจตุรมุขชั้นเดียว ภายในศาลประดิษฐานพระบรม รูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เส้นทางเข้าสู่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เส้นทางเข้าสู่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การคมนาคมสะดวก โดยใช้ถนนบุษราคำ จากที่ว่าการ อำเภอวิเชียรบุรีไปทางทิศเหนือ ระยะทาง ๕ กิโลเมตร

supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *