วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง)

วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง)

วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ซอยงามวงศ์วาน 23 (วัดบัวขวัญ) ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยเป็นสำนักสงฆ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

วัดบัวขวัญ มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งในสมัยนั้นมีเพียงสำนักสงฆ์กลางทุ่งนา เมื่อมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษามากขึ้น ก็เริ่มพัฒนามาเป็นวัด โดยในสมัยแรกพระครูปรีชาเฉลิม หรือ “หลวงปู่แฉ่ง” วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดขึ้น โดยมีผู้มีจิตศรัทธาหลายคนร่วมบริจาคที่ดิน และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2435
ต่อมา “หลวงปู่ฉ่ำ” ได้เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัด และหลังจากที่หลวงปู่ฉ่ำได้มรณภาพลง วัดก็ว่างเว้นจากพระสงฆ์ ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงกลัวว่าวัดจะร้าง จึงได้นิมนต์ “พระอธิการพยุง จัตตมโล” จากวัดกำแพงมาเป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ.2491 และได้บูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ เสนาสนะต่างๆ เรื่อยมา จนมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินเพิ่มจาก “นายบัว ฉุนเฉียว”
วัดบัวขวัญ เดิมชื่อวัดสะแก และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดบัวขวัญ เพื่อเป็นเกียรติแก่ “นายบัว ฉุนเฉียว” ที่บริจาคที่ดินให้กับทางวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2506 “พระอธิการพยุง จัตตมโล” เป็นเจ้าอาวาสจนถึงปี พ.ศ.2520 ต่อจากนั้น “พระอธิการบุญช่วย ปุญญคุตโต” ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมาจนถึงปี พ.ศ.2535
ปี พ.ศ.2537 “พระมหาไสว สุขวโร” (ป.ธ.4) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางแพรกเหนือ ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ “พระโสภณสุตาลังการ” ซึ่งได้พัฒนาวัดบัวขวัญ ทั้งด้านถาวรวัตถุ ทางด้านการศึกษา จนเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 1 และยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับอุบาสกอุบาสิกาในทุกวันสำคัญ

พระอุโบสถจตุรมุขของวัดบัวขวัญฯ ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยมี พระพุทธเมตตา (จำลองมาจากพระพุทธเมตตาที่ประดิษฐานในเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย) เป็นพระประธานในพระอุโบสถ

ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *