พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์
จัดตั้งขึ้นตามโครงการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประจำเมือง จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดสุรินทร์
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 5เรื่องได้แก่

1. ธรรมชาติวิทยา
จัดแสดงเรื่องกายภาพของจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศลักษณะทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆและเรื่องข้าว เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีแห่งหนึ่งของประเทศ
2. ประวัติศาสตร์โบราณคดี
จัดแสดงพัฒนาการของผู้คนในจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประมาณ1,500-2,000ปีมาแล้ว สมัยวัฒนธรรมทวารดีประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13 สมัยวัฒนธรรมขอมประมาณศตวรรษที่12-18 และสมัยวัฒนธรรมล้านช้างอยุธยา ประมาณพุทธศตวรรษที่ 24
3. ประวัติศาสตร์เมือง
จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์เริ่มตั้งแต่สมัย พ.ศ.2302 หัวหน้าชาวกูย ประกอบด้วยเชียงปุม เชียงฆะ เชียงสีตากะจะและเชียงขัน ช่วยจับช้างเผือกทรี่หลุดมาจากกรุงศรีอยุธยาส่งกลับคืนไปได้ มีความดีความชอบ ได้รับพระรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวง ปกครองหมู่บ้านซึ่งต่อมายกฐานะเป็นเมือง มีการปฏิรูปการปกครองมาตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคม ประชากรและการศึกษา
4. ชาติพันธุ์วิทยา
จัดแสดงเรื่องวิถีชีวิตของชนพื้นเมือง 3กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กูยหรือกวย กลุ่มชนที่มีความสามารถในการจับช้างและฝึกช้างเขมรลาวที่มีความสามารถในการทอผ้าได้งดงาม
5. มรดกดีเด่น
จัดแสดงเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ที่โดดเด่น เช่น การทอผ้าไหม การทำเครื่องประดับเงิน ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และวิถีชีวิตของกูยกับช้าง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์
ที่อยู่ : 214 ม.13 ถ.สุรินทร์ ช่องจอม ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทร.044-513358
เวลาทำการ : เปิด วันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. ปิด วันจันทร์-วันอังคารและวันหยุดนักขตฤกษ์
อัตราค่าเข้าชม : ราคา 20 บาท
ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่เก็บค่าเข้าชม นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ภิกษุ สามเณร และนักในศาสนาต่างๆ

supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *