แนะนำทีพัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ http://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

update 02 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดลำพูน   ที่เที่ยวจังหวัดลำพูน

วัดจามเทวี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดกู่กุด ตั้งอยู่ริมถนนจามเทวี ตำบลในเมือง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 1298 เป็นฝีมือช่างละโว้ ลักษณะพระเจดีย์เป็นสี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย แต่ละด้านมีพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่เป็นชั้นๆ ภายในเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย ตา


update 12 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์   ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สถานที่ตั้ง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือศาลนเรศวร ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๒ ตำบลท่าโรง อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ประวัติความเป็นมา การก่อสร้างศาลนเรศวรตามพงศาวดารได้กล่าวไว้ว่า ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา เขมร ได้ยกทัพเข้ามากวาดต้อนประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา สมเ


update 28 ตุลาคม 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่น   ที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่น

พิพธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น พิพิภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่ถนนหลังศูนย์ราชการ โบราณวัตถุและ ศิลปะวัตถุที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ ส่วนใหญ่ได้มาจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีภายในเขตศิลปากรที่ 7 อีกส่วนหนึ่งเป็นศิลปวัตถุสมัยต่าง ๆ ที่แบ่งมาจาก พ


update 07 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดลพบุรี   ที่เที่ยวจังหวัดลพบุรี

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นพระราชวังซึ่งสมเด็จพระนารายณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2209เพื่อใช้ประทับ ณ เมืองลพบุรี แบ่งเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน กำแพงพระราชวังก่อด้วยอิฐถือปูน มีใบเสมาเรียงรายบนสันกำแพง มีซุ้มประตูทั้งหมด 11 ซุ้ม ช่องประตู


update 15 ธันวาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่   ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ตั้งอยู่ที่ถนนเชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย เปิดบริการมาตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2548 โดยคุณทวีศักดิ์ – คุณชลางค์ เสสะเวช เดิมทีสวนฯ ทวีชลของเราเป็นสวนลำใย และผลไม้อื่นๆ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาสำหรับการเลี้ยงวัวนม ที่นากลายเป็นทุ่งหญ้าที่เป็นหญ้าพันธุ์ตระกูลถั่ว


update 21 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสระแก้ว   ที่เที่ยวจังหวัดสระแก้ว

อ่างเก็บน้ำพระปรง บ้านระเบาะหูกวาง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร, สระแก้ว 27160 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับการวางโครงการพัฒนาต้นน้ำปราจีนบุรี โดยมีพระราชดำริเกี่ยวกับการวางโครงการพัฒนาต้นน้ำปราจีนบุรีโดยพระราชดำริเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำพระปรง


update 06 กรกฎาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดตรัง   ที่เที่ยวจังหวัดตรัง

สระกะพังสุรินทร์ ห่างจากศาลากลางจังหวัด ๓ กิโลเมตร ใกล้อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็นแอ่งน้ำหรือหนองน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ ๕๐ ไร่ สระกะพังสุรินทร์ตั้งชื่อตามพระยาสุรินทร์ราชา (นกยูง วิเศษกุล) อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต รอบบริเวณเป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนและออกกำลังกาย้


update 14 พฤศจิกายน 2555  guide    ที่เที่ยวจังหวัดนครราชสีมา   ที่เที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๑๖๙ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ จังหวัด คือ นครราชสีมา สระบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก ความสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีเครื่องหมายของอุทยานเป็นรูปหัวสมัน ซึ่งเป


update 19 พฤศจิกายน 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ   ที่เที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

ดโปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ อยู่ที่ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดพุทธไทยเพียงวัดเดียวในย่านพระประแดง ส่วนวัดอื่นๆ มักเป็นพุทธรามัญ พระยาเพชรพิชัย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 มีลักษณะสถาปัตยกรรมดีเด่นคือ พระอุโบสถมุงหลังคาด้วยกระเบื้องมอญเก่า ไม่มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันมีศิ


update 06 กรกฎาคม 2556  guide    ที่เที่ยวจังหวัดตรัง   ที่เที่ยวจังหวัดตรัง

สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) - Peninsular Botanical Garden (Thung Khai) เดิมชื่อ สวนรุกขชาติทุ่งค่าย ตั้งอยู่ในพื้นที่ 2,600 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งค่าย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดตรังประมาณ 13 กิโลเมตร สวนรุกขชาติทุ่งค่าย เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2529 โดยกรมป่าไม้ ตามนโยบายข